فلوکونازول 100 (قرص)

دسته:
 • شرایط نگهداری{}{}{}
 • بیش مصرفی{}{}{}
 • عوارض جانبی{}{}{}
 • تداخلات داروئی{}{}{}
 • مصرف در شیر دهی{}{}{}
 • مصرف در حاملگی{}{}{}
 • موارد منع مصرف{}{}{}
 • موارد احتیاط{}{}{}
 • مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
 • موارد مصرف{}{}{}
 • مکانیسم عمل{}{}{}
شرایط نگهداری{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود .</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از رطوبت و نور نگهداری شود .</span></p> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دور از دسترس کودکان نگهداری شود .</span></p>
بیش مصرفی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در صورت مصرف بیش از حد با مراکز کنترل مسمومیت تماس حاصل فرمائید.</span></p>
عوارض جانبی{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">عوارض شناخته در ارتباط با فلوکونازول :</span></li> </ul> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> حساسیت: در موارد نادری آنافیلاکسی گزارش شده است.</span></p> <ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">عوارض ناشناخته در ارتباط با فلوکونازول :</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">دستگاه عصبی مرکزی: تشنج</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">پوستی: اختلالات پوسته ریزی مانند سندرم استیونس – جانسون، نکرولیز سمی اپیدرم و آلوپسی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">خونی / لنفاوی: لکوپنی شامل نوتروپنی و آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">متابولیک: هیپرکلسترولمی، هیپرتری گلیسریدمی، هیپوکالمی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">عوارض فلوکونازول در بیماران HIV مثبت بیش از سایر بیماران مشاهده شده است، هر چند الگوی عوارض ایجاد شده یکسان می­باشد.</span></li> </ul>
تداخلات داروئی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">داروهائی مانند: ریفامپین و سایمتیدین ممکن است اثر فلوکونازول را کاهش داده و هیدروکلروتیازید اثر فلوکونازول را افزایش می­دهد. فلوکونازول ممکن است اثر داروهای زیر را با کاهش متابولیسم از طریق جلوگیری در عملکرد آنزیم سیتوکروم P-450 افزایش دهد: بنزودیازپین­ها، بوسپیرون، کاربامازپین، سیزاپراید، داروهای ضد بارداری خوراکی، استاتین­ها، کورتیکوستروئیدها، وارفارین، ضد افسردگی­های سه حلقه ای، تئوفیلین، لوزارتان، فنی توئین، هالوپریدول، سیکلوسپورین، آلفنتانیل و تاکرولیموس، نیزولدیپین، مهارکننده­های پروتئاز، وین کریستین، زولپیدم، زیدوودین، تولترودین، سولفونیل اوره­ها</span></p>
مصرف در شیر دهی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">فلوکونازول در شیر با غلظتی برابر با غلظت آن در پلاسما ترشح می­شود. از این رو مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی­شود.</span></p>
مصرف در حاملگی{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">در بارداری جزءگروه C قرار دارد.</span></p>
موارد منع مصرف{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"> در صورت حساسیت به فلوکونازول یا ترکیبات هم خانواده با این دارو.</span></p>
موارد احتیاط{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">آسیب کبدی: مصرف فلوکونازول در موارد نادری با سمیت شدید کبدی همراه بوده است .</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مشکلات پوستی: بیماران در موارد نادری از درمان، دچار اختلالات پوسته ریزی می­شوند .</span></li> </ul>
مقدارو نحوه مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>بزرگسالان:</strong></span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کاندیدیازیس واژن: 150 میلی ­گرم از طریق خوراکی و به صورت یک بار در روز مصرف می­شود .</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کاندیدیازیس دهانی– حلقی و کاندیدیازیس مری: روز اول 200 میلی­ گرم از طریق خوراکی، سپس روزانه 100میلی گرم مصرف می­شود. به منظور کاهش احتمال عود درمان باید حداقل تا دو هفته ادامه یابد.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کاندیدیازیس سیستمیک: در مطالعات تا مقدار 400 میلی­ گرم به صورت روزانه مورد استفاده قرار گرفته است.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">عفونت­های ادراری و پریتونیت: در تعدادی از بیماران 50-200 میلی­ گرم روزانه مورد استفاده قرار گرفته است.</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>کودکان : </strong></span></li> </ul> <p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">از جدول زیر جهت محاسبه مقدار مصرف اطفال استفاده نمائید.</span></p> <table class=\"alignright\" border=\"1\"> <tbody> <tr> <td colspan=\"2\" width=\"590\"> <p><span style=\"color: #000000;\"><strong>مقدار مصرف فلوکونازول در کودکان در مقایسه با بزرگسالان</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\"><strong>بزرگسالان</strong></span></p> </td> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\"><strong>کودکان</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\">100 میلی­ گرم</span></p> </td> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\">3 میلی­ گرم/کیلوگرم</span></p> </td> </tr> <tr> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\">   200 میلی­ گرم   </span></p> </td> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\">6 میلی­ گرم/کیلوگرم</span></p> </td> </tr> <tr> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\"> 400 میلی­ گرم </span></p> </td> <td width=\"295\"> <p><span style=\"color: #000000;\"> 12 میلی­ گرم/کیلوگرم</span></p> </td> </tr> </tbody> </table>
موارد مصرف{}{}{}
<ul> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کاندیدیازیس واژینال</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">کاندیدیازیس دهانی– حلقی و مری</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">مننژیت کریپتوکوکی</span></li> <li style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">پیشگیری: فلوکونازول درکاهش میزان عفونت­های کاندیدایی در بیمارانی که تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفته، شیمی درمانی یا پرتو درمانی می­شوند، مورد استفاده قرار می­گیرد.</span></li> </ul>
مکانیسم عمل{}{}{}
<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">فلوکونازول مهار کننده انتخابی سیتوکروم P-450 قارچ می­باشد .</span></p>