• تائیدیه GMP
• پروانه تولید مواد موثره دارویی
• گواهی دانش بنیان
• گواهی سلامت و ایمنی محیط کار DAS Certification UK September 21, 2018 and DQS GmbH Germany, March 16, 2018
• گواهی مدیریت محیط زیست DAS Certification UK September 25, 2018 and DQS GmbH Germany, March 16, 2018
• گواهی مدیریت کیفیت دارو Certification UK September 25, 2018 and DQS GmbH Germany, March 16, 2018
• گواهی صادرات محصولات اوه سینا به سوریه و افعانستان
• گواهی ISO 9001 (2015), BS OHSAS 18001 (2007) and ISO 14001 (2015)