اعمال دقیق بیش از 1000 دستورالعمل های استاندارد

رعایت رهنمود های روش های بهینه تولید سازمان غذا و دارو امریکا (FDA) و کمیسیون بین المللی یکنواخت سازی تولید دارو(ICH)

اموزش مستمر درون سازمانی و برون سازمانی کلیه پرسنل در موارد مربوط به روش های بهینه تولید