ایماتینیب

ایماتینیب
کپسول

يادآوري :
   اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران  خودداري فرماييد.

 

مکانیسم عمل

   اين دارو یک داروی مهار کننده¬ی پروتئین - تیروزین کیناز می¬باشد.

 

 

Reference: USPDI 2018

اين دارو به صورت کپسول 100 ميلي¬گرم عرضه مي¬شود.

Copyright www.maxx-marketing.net