آهن+ اسید فولیک

آهن+ اسید فولیک

قرص


يادآوري :

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

آهن يك عنصر اساسي ولازم براي ساخت هموگلوبين است. آهن به مقدار مناسب براي خونسازي و در نتيجه تأمين ظرفيت انتقال اكسيژن خون ضروري است. اين عنصر در ساخت ميوگلوبين نيز عملي مشابه به عهده داشته و همچنين به عنوان كوفاكتور چندين آنزيم اساسي، مانند سيتوكروم، نقش دارد. اسيد فوليك، پس از تبديل به اسيد تتراهيدروفوليك، براي توليد گويچه­هاي قرمز، سنتز پوريت و تيميدپلات­ها، متابوليسم اسيدهاي آمينه از قبيل گليسين و ميتونين و هيستيدين ضروري است.Reference: PDR 2016

فراورده به صورت قرص­ آهن 60  و اسید فولیک 0.5 ميلي­ گرم عرضه مي­گردد.


Copyright www.maxx-marketing.net