تئوفیلین

تئوفیلین
کپسول پیوسته رهش

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل

این دارو دارای مکانیسم اثر مشخص در حفظ ریه ها می باشد. این دارو اثر ضد التهاب و کنترل کننده ی عملکردهای ایمنی دارد. این دارو عضلات صاف راه های هوایی برونش ها را و عروق خونی ریه ها را شل می سازد.

Copyright www.maxx-marketing.net