لووفلوکساسین

لووفلوکساسین

قرص

 

يادآوري:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.


مکانیسم عمل

دارو سبب مهار DNA Gyrase باکتری­های حساس می­شود.Reference: PDR 2016

دارو به صورت قرص­های 250 و 500  ميلي­ گرم عرضه  مي­گردد.

 

             

Copyright www.maxx-marketing.net