سولامر

سولامر

قرص

 

يادآوري :

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل

این دارو دارای تعداد زیادی آمین است که این آمین­ها با  مولکول­های فسفر به صورت  هیدروژنی باند می­شوند و جذب فسفر  و غلضت خونی آن را کاهش می­دهند.
Reference: DRUG FACTS AND COMPARISONS:  2016

دارو به صورت قرص 800 ميلي گرم عرضه مي گردد.

Copyright www.maxx-marketing.net