آسيكلووير

آسيكلووير
قرص

يادآوري :

اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري فرماييد.


مکانیسم عمل

اين دارو باعث مهار آنزيم تيميدين كيناز مي­شود.

Reference: USPDI 2016

اين دارو به صورت قرص­هاي 200، 400 و 800 ميلي­ گرم عرضه مي­شود.


Copyright www.maxx-marketing.net