اس سیتالوپرام

اس سیتالوپرام

قرص

 

يادآوري:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل

اين دارو يك مهاركننده اختصاصي باز جذب سروتونين (SSRI) می­باشد و با تقويت فعاليت سروتونرژيك در CNS، اثر ضد افسردگي خود را اعمال می­کند.

Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرصهای 5، 10 و 20 ميلي­ گرم عرضه مي­گردد.                  

 

Copyright www.maxx-marketing.net