استیل سیستئین

آوی ان- استیل®

استیل سیستئین

قرص جوشانیادآوری :

این دارو برای بیماري فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه ویا توصیه به دیگران خودداری نمائید .


مکانیسم عمل


ماده فعال ان –استیل سیستئین بواسطه گروه تیول باعث شکستن پل­های دی سولفیدی ترشحات غلیظ سیستم برونشیال می­شود که در نتیجه مولکول­هایی با وزن کمتر ایجاد و جریان خلط را تسهیل می­نماید که بوسیله سرفه خارج می­گردد و بدین شکل خطر ابتلا به بیماری­های عفونی دستگاه تنفسی را کاهش می­دهد. با پاکسازی راه­های تنفسی، سرفه تسکین یافته و تنفس راحت تر می­شود. اثر آنتی­اکسیدانی خود را بصورت مستقیم (واکنش با رادیکال­های آزاد ) وغیر مستقیم (پیش ساز برای سنتز گلوتاتیون) اعمال می­کند. گلوتاتیون از مهمترین عوامل آنتی اکسیدانی داخل و خارج سلولی است. اکسیدان­های اگزوژن و اندوژن که در واقع نقش پاتوژنی در بیماری­های التهابی سیستم تنفسی را دارند توسط ان-استیل سیستئین و گلوتاتیون خنثی می­شوند.
جذب آن پس از مصرف خوراکی سریع می­باشد و اساساً در محیط آبی فضای خارج سلولی منتشر شده غالباًدر کبد، کلیه­ ها ،ریه­ ها و ترشحات موکوس برنشیال مستقر می­شود .
فرایند متابولیسم پس از مصرف دارو شروع می­شود. در دیواره روده کوچک و در عبور اول کبدی استیل زدائی شده، تبدیل به ال – استیل  سیستئین می­شود و سپس به ترکیبات غیر فعال متابولیزه می­گردد. حدود 30% دوز مصرف شده دارو مستقیماً بوسیله کلیه دفع می­شود .

Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص جوشان 600 میلی­ گرم عرضه می­گردد.


Copyright www.maxx-marketing.net