متوپرولول

متوپرولول
قرص پيوسته رهش


يادآوري :

اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري فرماييد.


مکانیسم عمل

مکانیسم این دارو بلوك گيرنده­ هاي آدرنرژيك بتا، آنتاگونیست رقابتی با کتکول آمین­ها، اثرات مغذی هدایت کننده می­باشد.


Reference: PDR 2016

این دارو به صورت قرص­های پیوسته رهش 95 و 47.5 میلی­ گرم عرضه می­گردد.

 

  

Copyright www.maxx-marketing.net