والسارتان

والسارتان
 
 
يادآوري :

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل

 اين دارو آنتاگونيست آنژيوتانسين II مي­باشد كه هورمون بسيار مهمي در کنترل فشار خونی مي­باشد.

Reference: PDR 2016    

این دارو به صورت قرص­هاي 80 و 160 ميلي­ گرم عرضه مي­گردد.

 

Copyright www.maxx-marketing.net