دیکلوفناک سديم

دیکلوفناک سديم
كپسول پيوسته رهش


یادآوری:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.


مکانیسم عمل

این دارو فعالیت آنزیم سيكلواکسیژناز را مهار می­کند و بدين ترتيب مانع ساخت پروستگلندين­ها  و ترومبوکسان­ها از اسید آراشيدونيك می­شوند.Reference: PDR 2016

این دارو به صورت کپسول 100 میلی گرم عرضه می­گردد.

Copyright www.maxx-marketing.net