ستیریزین

ستیریزین
قرص

یادآوری :

این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن دارو مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید.

مکانیسم عمل

اثر آنتی هیستامینی سیتریزین به واسطه مهار انتخابی گیرنده­ های محیطی H1 می­باشد.


Reference: PDR 2016  

این دارو به صورت قرص 10 میلی­ گرم عرضه می­گردد.

 

Copyright www.maxx-marketing.net