سلکوکسیب

سلکوکسیب
کپسول


يادآوري:
 اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نمائيد.

مکانیسم عمل

اين دارو يك مهار كننده انتخابي آنزیم سیکلواکسیناژ 2 است.
Reference: PDR 2016

این دارو به صورت كپسول­های 100،200ميلي گرم عرضه  مي­گردد. 

Copyright www.maxx-marketing.net