پنتوپرازول (کپسول)

پنتوپرازول
انتریک کوتد


یاد آوری :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید.

مکانیسم عمل

این دارو با اثر بر روی سیستم آنزیمی خاص که در سلول­های پاریتال معده وجود دارد، به عنوان یک مهارکننده پمپ اسید معده مطرح می­باشد.

Reference: PDR 2016

این دارو به صورت کپسول­های 20 و 40 میلی­ گرم عرضه می­گردد.

  

 

Copyright www.maxx-marketing.net