شامل گروه اصلی دکتراي شیمی (Ph.D) و دکتراي داروسازی (Pharm.D.) و گروه های پشتیبانی کارشناسان و کارشناسان ارشد

روابط پژوهشی و همکاری علمی نزدیک با دانشگاه های عمده کشور

بیش از 300 ثبت اختراع امریکا و بین المللی بنام دانشمندان شرکت داروسازی اوه سینا

پردازش روشهای جدید خارج از ثبت اختراعات موجود بر اساس نیاز مشتریان