اوه سینا از بدو تولید در سال 1382 بعنوان تولید کننده قرار دادی Contract Manufacturing Organization (CMO) فعال بوده که این فعالیت شامل:
• تولید قراردادی دارو های خوراکی جامد Category I, II بر اساس مشخصات خریدار
• تولید قراردادی دارو های خوراکی جامد Category III-V بر اساس مشخصات خریدار
• اوه سینا تامین کننده روش های جدید و غیر ناقص مالکیت های فکری قبلی برای احتراز از wet granulation، تسهیل direct compression بدون استفاده از roller compaction و فرمولاسیون های بهینه سازی شده بمنظور تنظیم هم سنگی و کاهش عوارض گوارشی دارو های خوراکی میباشد که در مقالات علمی و ثبت اختراعات بین المللی این شرکت منعکس گردیده اند. مثلا به مقالهdoi. 10.1517/13543776.2011.569493 و ثبت اختراعات WO 2017/199073 Al; US Patent US 2019/0240144 Al; Iranian Patent 1390/07/27-71996; Iranian Patent 1393/11/13-84942 مراجعه کنید
• تولید قراردادی مولکولهای جدید برای مطالعات کلینیکی