بازاريابي به معناي اداره كردن و گسترش بازارها به منظور شناسايي و تامين نيازهاي بالقوه و بالفعل بازار مصرف است . فعاليتهاي بازاريابي را مي توان به ترتيب تحقيق بازار, شناسايي نياز بازار , زمان ورود به بازار يك نياز , تعيين قيمت قابل قبول براي دريافت كالا و خدمات وتوليد به موقع دانست .

وظيفه اصلي مديران بازاريابي شناسايي و تعريف دقيق از نيازهاي مصرف كنندگان به منظور تدوين و اجراي استراژي و برنامه هاي بازار يابي با هدف تامين نيازهاي مشتريان است در اين خصوص دستيابي به اطلاعات مربوط به مشتريان ، رقبا و ديگر نيروهاي موجود در بازار امري ضروري مي باشد

هرتحقيق بازاريابي شامل شش مرحله اصلي به ترتيب زير است:

Brief Research تحقيق مختصر و اوليه
Proposal Research تهيه طرح تحقيق
Practical Plan تنظيم برنامه اجرايي
Data Collection جمع آوري داده ها
Preparation Data آماده سازي و تحليل داده ها
Research Report تهيه گزارش تحقيق